via Poetry event in honour of late Anthony Jones: Rockhoppers, Peter J Jones and Robert Walton 

One of our most exciting sessions is an All-Star poetry event in honour of the late Anthony Jones, who performed only at last year’s festival. Four brilliant poets, the Rockhoppers, will alternate with the excellent Llansteffan poet Peter J Jones and Robert Walton, back to Llandeilo by popular demand after his performance in December. For me, poetry sessions don’t get much better than that.

Poetry event in honour of late Anthony Jones: Rockhoppers, Peter J Jones and Robert Walton 

POSTED ON  UPDATED ON 

Saturday 15:00 Mark Waghorn Design “Reading Room”
Rockhoppers in Cardiff

Poetry event in honour of the late Anthony Jones

Book Ticket: £5
With the Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris and Anne Marie Butler), Peter J Jones from Llansteffan, and Robert Walton from Bristol
anthony-jones-poet

Aclysur barddoniaeth er clod I’r diweddar Anthony Jones Gyda’r Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris ac Anne Marie Butler), Peter Jones o Lansteffan a Robert Walton o Fryste.

A poetry session with Llansteffan poet Peter J Jones, Robert Walton and The Rockhoppers: Anne Marie Butler, Jackie Biggs, Maggie Harris and Mel Perry

The Rockhoppers is a group of four poets based in west Wales. Annie, Jackie, Maggie and Mel are four strong distinctive individual poetic voices. They also work well together and collaborate to produce innovative and sometimes surreal pieces for performance. They have a strange and unexplained affiliation to small penguins.

Grŵp o bedwar bardd sy’n byw yng ngorllewin Cymru yw’r Rockhoppers. Mae  Annie, Jackie, Maggie a Mel yn bedwar llais barddol unigryw. Maent hefyd yn cyd-weithio’n dda gan gynhyrchu gwaith arloesol, weithiau’n swrreal, i’w perfformio. Mae ganddynt gysylltiad rhyfedd anesboniadwy gyda phengwiniaid.

Follow them on Facebook: https://www.facebook.com/RockhoppersPoetry/

Dilynwch nhw ar Facebook: https://www.facebook.com/RockhoppersPoetry/

Peter J. Jones was born in Llanelli in 1945 and has worked in the public sector and overseas in the mining and oil industries. Since 1984, he has lived in the Llansteffan area where in the last few years he has resumed painting again. His paintings have been shown in solo exhibitions at leading galleries in Wales and Ireland. His university studies include education and Anglo-Welsh literature.

A Fox in the Yard is a remarkable sequence of poems centred around an enduring and hard-earned sense of place, combined with a deep respect of the natural world, its mysteries and our perception of them.

Ganed Peter J Jones yn Llanelli yn 1945 ac mae e’ wedi gweithio yn y sector gyhoeddus a thramor yn y diwydiannau glo ac olew. Ers 1984 mae e’ wedi byw yn ardal Llansteffan ac yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi dechrau peintio unwaith yn rhagor. Arddangoswyd ei beintiadau mewn arddangosfeydd yn orielau pwysig yng Nghymru ac Iwerddon. Mae ei astudion brifysgol yn cynnwys llenyddiaeth Eingl-gymreig.

Mae ‘A Fox in the Yard’ yn gyfres ryfeddol o gerddi sydd â’i gwreiddiau mewn synnwyr cadarn o le gyda pharch dwfn tuag at y byd naturiol, ei dirgelion a’n dirnadaeth ohonynt.

Born in Cardiff in 1948, Robert Walton’s first collection of poems, Workings, won the Welsh Arts Council New Poet Award in 1978 but, for reasons which are still a mystery to him, he stopped writing for almost twenty years. Robert resumed writing in the late 90s, initially working with artists in other media music, dance, storytelling, film and installation. His poetry pamphlet, Waiting for the Wave, was published by Pighog Press in 2012. He has co-wr tten two plays for Inkling Productions Labyrinth (2012) and Green Shoots (2014). He is a member of the poetry workshop and performance group, The Spoke, which regularly presents its work in Bristol Poetry Festival, and is an experienced reader of his work.

 

Cafodd Robert Walton ei eni yng Nghaerdydd yn 1948 ac enillodd ei gasgliad cyntaf o gerddi, ‘Workings’ Wobr Bardd Newydd Cyngor y Celfyddydau yn 1978 ond, am resymau sy’n ddirgelwch iddo ef ei hunan ni ysgrifennodd ddim am ugain mlynedd, Ail gydiodd ynddi yn y 90au hwyr, gan weithio yn y lle cyntaf gydag artistiaid mewn cyfryngau eraill, cerdd, dawns, adrodd chwedlau, ffilm a gosodiadau. Cyhoeddwyd ei bamffled, ‘Waiting for the Wave’ gan Wasg Pighog yn 2012. Mae wedi cyd-ysgrifennu dwy ddrama aer gyfer Inkling Productions sef ‘Labyrinth’ (2012) a ‘Green Shoots’ (2014). Mae’n aelod o weithdy barddoniaeth a grŵp perfformio, ‘The Spoke’ sy’n cyflwyno’i waith yn rheolaidd yng Ngŵyl Barddoniaeth Bryste, ac mae’n ddarllenwr profiadol o’i waith ei hun.

Here are some comments from audience members after The Rockhoppers’  gig at The Brown’s in Laugharne:

Dyna rhai sylwadau gan aelodau o gynulleidfa yn Nhalacharn ar ôl perfformiad gan y Rockhoppers:

‘Surreal, musical, sublime!’

‘They play off each other very well’

‘Excellent, varied’

‘Lovely mix of styles, very amusing’

and at Rhosygilwen:

ac yn Rhosygilwen:

“The Rockhoppers do something different – they grab the audience’s attention, so that we’re alert, eager to listen – and want to keep listening. Very clever, in fact.”

“It was great seeing the Rockhoppers – it really works. The whole concept adds something to poetry reading – livens it up, without distracting from the writing.”

Anne Marie Butler

Annie worked as a civil servant. Her career brought her to west Wales where studied Fine Art and Design. She now works as a landscape artist and fulltime writer. Her work has been published in various anthologies and in 2017 she won the R.S.Thomas Poetry Prize. Her debut collection is due to be published by Three Throated Press.  Her written work is often off- beat and deals directly with the rural landscape and people who inspire her. She likes birds best.

Gweithiodd Annie fel gwas sifil. Daeth a’i gyrfa â hi i orllewin Cymru ac yna astudiodd y celfyddydau cain a dylunio. Mae hi nawr yn gweithio fel tirlunwraig ac ysgrifen wraig amser llawn. Cyhoeddwyd ei gwaith mewn nifer o ddetholiadau ac yn 2017 enillodd Wobr Barddoniaeth R.S.Thomas. Cyn hir caiff ei chasgliad cyntaf ei gyhoeddi gan Three Throated Press. Mae ei gwaith ysgrifenedig yn aml yn wahanol ac yn ymwneud yn uniongyrchol â’r tirlun gwledig a’r bobl y’n ei hysbrydoli. Mae’n well ganddi adar:

Jackie Biggs

After a successful career as a journalist and editor, Jackie Biggs started writing poetry seriously six years ago.  Her first collection, The Spaces in Between was published in September 2015 by Pinewood Press (Swansea). She has also had poetry published in many magazines and anthologies. She’s co-organiser of The Cellar Bards in Cardigan and  reads her work at spoken word events all over west Wales.contact:  jackienews@hotmail.co.uk

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel newyddiadurwraig a golygydd, dechreuodd Jackie Biggs farddoni o ddifri’ chew mlynedd yn ôl. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf, The Spaces in between ym mis Medi 2015 gan Pinewood Press (Abertawe). Yn ogystal cyhoeddwyd ei barddoniaeth mewn nifer o gylchgronau a detholiadau. Mae hi’n gyd-drefnydd ‘The Cellar Bards’ yn Aberteifi ac yn darllen ei gwaith mewn achlysuron llafar ar draws gorllewin Cymru. Cyswllt: :  jackienews@hotmail.co.uk

Maggie Harris

Maggie Harris writes poetry and prose. Caribbean roots and Kentish shoots now growing in west Wales. Proper jobs have included teaching Creative Writing and an International Fellowship at Southampton University. Maggie has won the Guyana Prize twice for poetry and the Commonwealth Prize for a short story. Now loiters in gardens and cafes and anywhere that accepts poets.

Mae Maggie Harris yn ysgrifennu barddoniaeth a rhyddiaith. Gwreiddiau o’r Caribî a blagur o Gaint yn tyfu yng ngorllewin Cymru. Mae ei swyddi go iawn yn cynnwys dysgu Ysgrifennu Creadigol a Chymrodoriaeth Ryngwladol ym mhrifysgol Southampton. Enillodd Maggie Wobr Guyana dwywaith am farddoniaeth a Gwobr y Gymanwlad am stori fer. Mae hi nawr yn loetran mewn gerddi a chaffis ac mewn unrhyw le sy’n derbyn beirdd.

Mel Perry                                         

Mel is a writer and spoken word performer from Llansteffan, Carmarthenshire, and is a frequent visitor to the north Wales island of Bardsey. She is a regular performer at spoken word events and is a member of the Coracle- Kultivera residency in Tranås, Sweden through which she is co-delivering writing workshops on line for Swedish young people.  Her poetry and short stories appear in a range of publications including Two Thirds North from Stockholm University. In 2016 she collaborated with Carmarthen Symphonic Wind Band to perform her Bardsey poetry to music. Mel is now also studying for an MSc in Creative Writing for Therapeutic Purposes.

Mae Mel yn ysgrifen wraig a pherfformiwr llafar o Lansteffan, Sir Gaerfyrddin ac mae’n ymwelydd cyson ag Ynys Enlli yng  ngogledd Cymru. Mae hi’n perfformio’n gyson mewn achlysuron llafar ac yn aelod o breswylfa Coracle- Kultivera yn Tranås, Sweden ble mae hi’n cyd-gyflwyno gweithdai ysgrifennu i bobl ifanc o Sweden. Ymddengys ei barddoniaeth a’i straeon byrion mewn nifer o gyhoeddiadau gan gynnwys Two Thirds North gan brifysgol Stockholm. Yn 2016 cydweithiodd gyda Band Chwyth Symffonig Caerfyrddin I berfformio ei barddoniaeth Ynys Enlli I gerddoriaeth. Mae Mel ar hyn o bryd yn astudio am radd MSc mewn Ysgrifennu Creadigol at Ddibenion Therapiwtig.